';

ALGEMENE VOORWAARDEN Hollands Glas

Hollands Glas – Fairoaksbaan 30 – 3045 AS Rotterdam

 

 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Verstaan wordt onder: Hollands Glas: Hollands Glas, gevestigd te Rotterdam. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een Werk aan Hollands Glas opdraagt en/of met wie zij daaromtrent in bespreking of onderhandeling is. Werk: Het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (het verlenen van diensten en/of aanneming van werk, inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen van Hollands Glas.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten van Hollands Glas, strekkende tot het verkopen, (uit)leveren of onder enige andere titel ter beschikking stellen van zaken, als ook de distributie en exploitatie daarvan, aanneming van werk, en het verlenen van diensten van welke aard ook of onder welke benaming dan ook. 2.2 De algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Hollands Glas uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien Opdrachtgever naar die voorwaarden verwijst in een tot Hollands Glas gericht verzoek tot het uitbrengen van een aanbod. 2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hollands Glas en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

 1. AANBOD EN AANVAARDING 3.1 Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel te worden opgevat. 3.2 Alle bij de aanbieding verstrekte documenten, zoals verstrekte brochures, circulaires, advertenties, brieven, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, maat-, tijd- en gewichtsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk. De opgaven in deze documenten zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd. 3.3 De overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod én bevestiging van de opdracht door Hollands Glas , dan wel doordat door Hollands Glas een begin met de uitvoering is gemaakt. 3.4 Opdrachtgever kan het aanbod accepteren gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening van het aanbod, behoudens een andere expliciet vermelde aanvaardingstermijn. 3.5 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging. 3.6 Elke overeenkomst wordt door Hollands Glas aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Hollands Glas – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 3.7 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen. Deze wijzigingen, alsmede de noodzakelijke extra werkzaamheden als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens of onvoldoende medewerking van de Opdrachtgever, gelden als meerwerk en komen als zodanig voor rekening van de Opdrachtgever. 3.8 Alle aanbiedingen van Hollands Glas en alle bescheiden daarop betrekking hebbend zijn en blijven eigendom van Hollands Glas en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze dan ook. Indien de Opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond, zonder achterhouding van enige kopie, alle van de aanbieding deel uitmakende bescheiden terug te geven aan Hollands Glas

 

 1. PRIJZEN 4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelastingen en/of andere heffingen. 4.2. Prijzen en tarieven gelden in Euro’s. 4.3. De door Hollands Glas opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van Hollands Glas geldende normale arbeidstijden. 4.4. Indien na de datum van aanbieding een of meer van deze prijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is Hollands Glas gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijzen te wijzigen. Nadat de wijziging van deze prijzen is vastgesteld, zal Hollands Glas gerechtigd zijn de gewijzigde aanneemsom te vorderen in dezelfde termijnen als waarin de oorspronkelijke prijs opeisbaar is gesteld. Indien de toepassing van dit artikel mocht leiden tot een prijsverhoging van 10 % of meer ofwel tot een prijsverhoging binnen een termijn van drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen tien werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels aangetekend schrijven te ontbinden.

 

 1. FACTURERING EN BETALING 5.1 Voor iedere (gedeeltelijke) levering, danwel bij (gedeeltelijke) voltooiing van diensten wordt een factuur opgesteld en toegezonden. 5.2 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, zal de betaling als volgt plaatsvinden: – 40% bij het sluiten van de overeenkomst; – 30% bij de start van de werkzaamheden; – 30% bij oplevering van het Werk. 5.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. In afwijking daarvan dient betaling van de in het vorige artikel genoemde eerste 40% te geschieden binnen 7 dagen na het sluiten van die overeenkomst. Betaling vindt steeds plaats zonder beroep op verrekening danwel korting, tenzij anderszins aangegeven in de overeenkomst. 5.4 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft heeft Hollands Glas recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen. 5.5 Indien de Opdrachtgever enige in de voorwaarden voorgeschreven, danwel afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Hollands Glas is in dat geval bevoegd om zonder nadere aankondiging tot incasso over te gaan. Aan de Opdrachtgever zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht gelijk aan de wettelijke rente op jaarbasis, verhoogd met 2%. 5.6 De Opdrachtgever is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Hollands Glas ter inning van haar vordering als ook ten behoeve van de bewaring van haar rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tenzij Hollands Glas het verkiest om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 5.7 Hollands Glas behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van haar eventuele garantieverplichtingen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ingeval van niet tijdige betaling behoudt Hollands Glas zich bovendien het recht voor de overeengekomen betalingstermijnen te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden. 5.8 Hollands Glas is ook na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheid te bedingen in verband met haar betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, indien Hollands Glas goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever deze verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is de zekerheid te verschaffen, is Hollands Glas gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

 

 1. LEVERINGSTERMIJN 6.1. Onder “leveringstermijn” wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen het Werk (geheel, danwel gedeeltelijk) moet worden opgeleverd. 6.2 Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven, zijn slechts indicatief en geleden derhalve nimmer als fatale termijnen. De leveringstermijn gaat in na bevestiging door Hollands Glas van de order van de Opdrachtgever, maar niet eerder dan na ontvangst door Hollands Glas van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens én betaling door de opdrachtgever van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijnen of zekerheidsstelling. 6.3 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere met de order samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Hollands Glas gerechtigd, na de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, de uitvoering op te schorten, zonder dat Hollands Glas tot enige schadeloosstelling gehouden kan worden. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de overeenkomst aldus is opgeschort. 6.4 Indien Hollands Glas na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van de Opdrachtgever, waarbij haar een redelijke termijn gegund wordt, haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de Opdrachtgever de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden c.q. opschorten, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de (ontbindings)schade. 6.5 Overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van overmacht geeft geen der partijen recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enige uit deze of andere met de order samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, noch op het ontbinden van de overeenkomst. 6.6 Ingeval van overschrijding van de leveringstermijn, anders dan door overmacht, kan van de partij door wiens schuld of voor wiens risico de overschrijding heeft plaatsgevonden betaling van schadevergoeding worden gevorderd met inachtneming van de volgende regels en beperkingen: – de door Hollands Glas verschuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld ten hoogste op het bedrag van de door de Opdrachtgever werkelijk geleden directe schade, voorzover deze genoegzaam zal zijn aangetoond; – de door Hollands Glas verschuldigde schadevergoeding zal niet meer dan € 20,00 bedragen voor iedere werkdag waarmee de leveringstermijn is overschreden, met een maximum van de door de Opdrachtgever werkelijk geleden schade, voorzover deze schade genoegzaam zal zijn aangetoond; – de totale door Hollands Glas verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan 5% van de voor de desbetreffende order overeengekomen prijs. 6.7 Ingeval van aanneming van werk geldt bovendien nog het volgende: – ingeval van niet werkbare werkdagen binnen de overeengekomen uitvoeringsperiode, wordt deze uitvoeringsperiode overeenkomstig verlengd, zonder dat Hollands Glas enige boete en/of schadevergoeding verschuldigd zal zijn; – ingeval van afwijkingen van de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in het bestek en/of tekening aangeduide toestand anderzijds, welke leiden tot aanpassing van het werk, danwel meerwerk, is Hollands Glas eveneens gerechtigd de overeengekomen uitvoeringstermijn(en) te verlengen. Dit zelfde geldt ingeval van het door of namens de Opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen danwel wijzigingen in de uitvoering van het werk, alsook in geval van omstandigheden – anders dan die als gevolg van overmacht – die voor rekening van de Opdrachtgever komen; – ingeval in de overeenkomst een boeteclausule terzake van de overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn of uitvoeringsperiode is opgenomen, is Hollands Glas nimmer tot meer gehouden dan tot betaling van die boete voor alle partiële vertragingen tezamen van maximaal 0,3% per dag van de overeengekomen aanneemsom, zulks tot ten hoogste 5% van de overeengekomen aanneemsom van het totale werk. In dat geval geldt het bepaalde in het vorige artikel onverkort. 6.8 Ingeval sprake is van aanneming van werk en een onderhoudstermijn is overeengekomen, geldt bovendien het hierna volgende: – iedere overeengekomen onderhoudstermijn gaat onmiddellijk in op de dag waarop de deel- of eindoplevering plaatsvindt en bedraagt: a. voor civiele- en bestratingswerkzaamheden: 3 maanden; b. voor werktuigbouwkundige, elektrotechnische of installatietechnische leveranties en/of werkzaamheden: 6 maanden; c. in alle overige gevallen: 30 dagen; – Hollands Glas verplicht zich eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering van die waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt en of waarvoor deze aansprakelijk is. Hollands Glas verplicht zich bovendien kleine gebreken, geconstateerd bij de oplevering gedurende de onderhoudstermijn zo spoedig mogelijk voor haar rekening te herstellen; – ingeval er tijdens de onderhoudstermijn voor civiele- en bestratingswerkzaamheden blijkt dat voor deugdelijke uitvoering noodzakelijke grondverbetering moet worden aangebracht, komen de kosten voor deze grondverbetering ten laste van de Opdrachtgever en wordt dit verrekend als meerwerk.

 

 1. LEVERING 7.1 Levering geschiedt affabriek en worden (de op het moment van de aanbieding door Hollands Glas geldende versie daarvan) verzonden of vervoerd voor risico van de Opdrachtgever, onafhankelijk of de verzending en/of het vervoer door Hollands Glas danwel door derden wordt uitgevoerd. Verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, als ook kosten in verband met het afsluiten van verzekeringen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 7.2 Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn door de Opdrachtgever niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de Opdrachtgever en worden door Hollands Glas voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. 7.3 Ingeval van aanneming van werk, geldt dat het Werk in ieder geval wordt beschouwd te zijn geleverd (hierna: opgeleverd) op het moment waarop een van de hierna genoemde omstandigheden zich voordoet: – de Opdrachtgever geeft na voltooiing van het Werk aan Hollands Glas te kennen het Werk te hebben goedgekeurd; – bij het verstrijken van 10 dagen nadat Hollands Glas aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het Werk is voltooid en Opdrachtgever in die periode niet kenbaar heeft gemaakt, schriftelijk en met opgave van redenen, dat hij bezwaar maakt tegen de oplevering; – bij het verstrijken van 10 dagen nadat de factuur met de eindafrekening is verzonden en de Opdrachtgever heeft nagelaten het Werk binnen die termijn op te nemen dan wel goed te keuren; – bij ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever. Daarbij geldt dat kleine gebreken, die door Hollands Glas binnen 30 dagen verbeterd kunnen worden, geen reden zijn voor en geen recht geven op onthouding van goedkeuring. Bij onthouding van goedkeuring is de Opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk aan Hollands Glas mededeling te doen onder opgave van redenen. 7.4 Ingeval van aanneming van werk geldt bovendien dat indien zaken door Hollands Glas ter plaatse worden geïnstalleerd en/of in gebruik gesteld, de levering daarvan in ieder geval plaatsvindt doordat Hollands Glas de Opdrachtgever, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, in kennis stelt van de voltooiing van de installatie en nadat de Opdrachtgever de zaken en de installatie heeft goedgekeurd, zulks onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden terzake van levering in het algemeen. 7.5 Ingeval van aanneming van werk ontslaat de (op)levering Hollands Glas van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 

 1. RECLAMATIES 8.1 De Opdrachtgever is verplicht geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden direct na de levering c.q. het gereedkomen van de installatie- en onderhoudswerkzaamheden te controleren op eventuele tekortkomingen, derhalve het Werk op te nemen, en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 10 dagen nadat de werkzaamheden zijn voltooid en Hollands Glas zulks aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld, schriftelijk, onder opgave van redenen, aan Hollands Glas kenbaar te maken. 8.2 Verborgen gebreken dienen binnen 10 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Hollands Glas. 8.3 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat en dergelijke kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren. 8.4 Indien de Opdrachtgever niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen heeft gereclameerd wordt hij geacht het geleverde akkoord bevonden te hebben en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst ten dienste staan. 8.5 Uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollands Glas worden zaken teruggenomen en is Hollands Glas gehouden retourzendingen van de Opdrachtgever te accepteren. Hollands Glas behoudt zich te allen tijde het recht voor om creditering van de waarde van de geretourneerde zaken te weigeren. Creditering vindt plaats ter waarde van het gefactureerde bedrag bij levering of tegen de lagere waarden van de zaken op het tijdstip van ontvangst van de retourzending door Hollands Glas. Voor behandelingskosten kan 10 % van de netto waarde van de zaken bij de levering op de creditering in mindering worden gebracht. Retourzendingen, welke aan Hollands Glas worden aangeboden, dienen door de Opdrachtgever franco aan Hollands Glas te worden toegezonden. Zodanige zendingen vinden steeds plaats voor risico van de Opdrachtgever. Retourzending dienen vergezeld te gaan van voldoende informatie, betreffende de oorspronkelijke levering en de reden van retourzending. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Hollands Glas van de door de Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending danwel aansprakelijkheid van de zijde van Hollands Glas. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij de Opdrachtgever totdat terzake van die zaken door Hollands Glas is gecrediteerd. 8.6 De Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur, waarop deze gebrekkigheid betrekking heeft, heeft gereclameerd en/of hij Hollands Glas binnen die periode niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

 1. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER 9.1 De Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico tijdig alle in het kader van een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door Hollands Glas te verlangen medewerking om niet verlenen, met name ten behoeve van diensten in het kader van installatie en montage. Hiertoe behoort onder meer het verstrekken van benodigde informatie en documentatie, waarbij de Opdrachtgever ervoor instaat dat deze juist en volledig is, alsook het verlenen van ongehinderde (netwerk)toegang, het ter beschikking stellen van telecommunicatiefaciliteiten, het adequaat melden van gebreken en storingen, het in bewaring nemen van hulpmiddelen en het ter beschikking stellen van werkplekken en overige faciliteiten. 9.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Hollands Glas in ieder geval het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Extra kosten als gevolg daarvan kunnen volgens de gebruikelijke tarieven door Hollands Glas in rekening worden gebracht. 9.3 Het bepaalde in het vorige artikel geldt eveneens in het geval voor de uitvoering van de overeenkomst de door de Opdrachtgever te realiseren voorwaarden niet zijn vervuld. Dit geldt meer in het bijzonder in geval van aanneming van werk ter zake van het verkrijgen van goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en sancties, inclusief maar niet beperkt tot het recht van overpad, erfdienstbaarheid, precario, eigendom, recht van doorgang of toegang, lozingen en onttrekkingskosten van grondwater, alsmede degeneratiekosten, alsook de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever dient voor het aanvragen en het daadwerkelijk beschikbaar zijn van deze aansluitingen zorg te dragen, waarbij de aansluitkosten voor zijn rekening zijn, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is daarbij gehouden de aanwijzingen van Hollands Glas op haar vakgebied op te volgen. Datzelfde geldt voor de instructies van Hollands Glas aan de Opdrachtgever of aan de door deze aangewezen personen betreffende het inwerkingstelling of bedrijfsvaardig houden van het Werk na oplevering. 9.4 Hollands Glas is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder dat daartoe toestemming van de Opdrachtgever is vereist. De kosten van de door Hollands Glas ingeschakelde derden zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend conform de prijzen of tarieven zoals vermeld in de overeenkomst. De Opdrachtgever is verplicht de uitvoering van het Werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden bij Hollands Glas en voldoende ruimte rond de plaats van de werkzaamheden ter beschikking te stellen aan de werknemers van Hollands Glas en/of de door Hollands Glas ingeschakelde derden en hen desgevraagd toegang te verschaffen tot de werkruimten van de Opdrachtgever, alsook verplicht ervoor zorg te dragen dat zij hun werkzaamheden ongestoord en onder wettelijk voorgeschreven omstandigheden kunnen verrichten. De Opdrachtgever dient er tevens voor te zorgen dat in voornoemde werkruimten gas, water, elektriciteit en verwarming aanwezig is. 9.5 De Opdrachtgever dient er bovendien voor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het Werk van Hollands Glas behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de Opdrachtgever Hollands Glas hiervan terstond in kennis te stellen. 9.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Hollands Glas bij de uitvoering van het werk ingeschakelde werknemers of derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk. 9.7 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan ervan afzien werknemers van Hollands Glas, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, tenzij hij Hollands Glas daar van te voren van in kennis stelt en Hollands Glas daarop terstond schriftelijk aangeeft daar geen bezwaar tegen te hebben. Bij het niet nakomen van de verplichting ingevolge dit artikel is Opdrachtgever gehouden aan Hollands Glas te betalen een direct opeisbare boete van € 25.000,–. 9.8 Ingeval van aanneming van werk geldt bovendien nog het volgende: a. De Opdrachtgever draagt het risico voor: – schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het Werk zijn aangevoerd, indien en voorzover hij verantwoordelijk is voor de bewaking hiervan; – schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan welzijn voorgeschreven of bij voorgeschreven leveranciers moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige aanlevering van bedoelde zaken; – een schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften; – de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven in te schakelen (hulp)personen; – schade die te wijten is aan het onrechtmatige handelen van nevenaannemers en hun hulppersonen; – het van Hollands Glas afkomstige ontwerp, indien en voorzover dat door de Opdrachtgever is goedgekeurd. In het geval een van de omstandigheden als onder a. genoemd zich verwezenlijkt, is de Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade terstond aan Hollands Glas te vergoeden. b. De Opdrachtgever staat Hollands Glas toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. c. In het geval bouwstoffen ter beschikking zijn gesteld door de Opdrachtgever, geldt: – de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vervoer en het lossen van door hem te leveren bouwstoffen op de plaats van verwerking. Al de directe en indirecte kosten van Hollands Glas, voortvloeiend uit te late levering dan wel levering op een andere locatie komen voor rekening van Opdrachtgever; – Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor kwantiteit, kwaliteit en hoedanigheid van door hem te leveren bouwstoffen. Overgebleven bouwstoffen, alsmede de emballage, worden hem op de plaats van aflevering ter beschikking gesteld; – Opdrachtgever verwerkt de bouwstoffen overeenkomstig de uiterlijk bij de prijsaanvraag verstrekte schriftelijke instructies. Bij het ontbreken daarvan dan wel het verstrekken van onjuiste instructies is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste verwerking. d. In het geval de bouwstoffen ter beschikking zijn gesteld door Hollands Glas, geldt het hierna volgende: – Opdrachtgever is gerechtigd keuringen op bouwstoffen door derden te laten uitvoeren op een zodanig tijdstip, dat deze de voortgang van het Werk niet belemmeren. Hollands Glas wordt in de gelegenheid gesteld zich hierbij te laten vertegenwoordigen. De keurende instantie dient vooraf door beide partijen te zijn geaccepteerd. De kosten van keuringen zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij afkeuring zijn de kosten voor een eventuele herkeuring voor rekening van Hollands Glas; – Hollands Glas is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem geleverde materialen. Bij gebleken onvoldoende kwaliteit is Hollands Glas slechts gehouden deze materialen te repareren danwel te vervangen, zulks ter keuze van Hollands Glas; – bij het Werk vrijkomende bouwstoffen blijven eigendom van de Opdrachtgever en worden hem op de plaats van vrijkomen ter beschikking gesteld. Hollands Glas zal de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen. De Opdrachtgever voert deze bouwstoffen af op een dusdanig tijdstip, dat Hollands Glas geen stagnatie in zijn werkzaamheden ondervindt, zulks ter bepaling van Hollands Glas ; – in de overeenkomst kan van het bepaalde hiervoor worden afgeweken met dien verstande dat kabelrestanten en -garnituren altijd eigendom blijven van de Opdrachtgever, zulks volgens richtlijnen van het Ministerie van VROM, en dat vrijkomende grond slechts in eigendom kan overgaan naar Hollands Glas, indien hierbij door de Opdrachtgever een zogeheten schone grondverklaring is overgelegd.

 

 1. MEER- EN MINDERWERK 10.1 Ingeval van meerwerk, is Hollands Glas gerechtigd tot vergoeding daarvan. Er is in ieder geval sprake van meerwerk, indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet: – indien door additionele wensen van de Opdrachtgever, danwel als gevolg van de niet nakoming van enige verplichting van de Opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen prestaties, diensten en/of levering van zaken van Hollands Glas zijn verzwaard en/of uitgebreid; – ingeval van wijzigingen in de voorwaarden betreffende de uitvoering van de overeenkomst, het projectplan, het bestek en/of eventuele (openbare) aanbesteding; – indien er sprake is van prijsverhogende omstandigheden, zoals hiervoor genoemd onder “prijzen”; – ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en van verrekenbare en of geschatte hoeveelheden, indien van toepassing; – in de overige gevallen als in deze voorwaarden en/of overeenkomst bepaald. 10.2 Doorberekening van het meerwerk geschiedt op basis van nacalculatie, en minderwerk wordt niet verrekend, tenzij anderszins aangegeven in de overeenkomst. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraak van Hollands Glas op vergoeding daarvan en verrekening onverlet.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD 11.1 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Hollands Glas , doch voor rekening en risico van de Opdrachtgever, totdat alle bedragen die de Opdrachtgever is verschuldigd voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten en/of werkzaamheden, waaronder mede begrepen vorderingen wegens het tekortkomen in de nakoming door de Opdrachtgever van deze of soortgelijke overeenkomsten, waaronder begrepen de rente en kosten van invordering, door de Opdrachtgever volledig zijn voldaan. 11.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is het deze niet toegestaan de zaken te verpanden, aan derden enig ander recht er op te verlenen, dan wel deze zaken te verwerken of buiten zijn feitelijke macht te brengen. 11.3 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Hollands Glas te bewaren, als ook derden die zich op de door Hollands Glas geleverde zaken willen verhalen te wijzen op het eigendomsrecht van Hollands Glas en Hollands Glas daarvan vervolgens onverwijld op de hoogte te stellen. 11.4 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Hollands Glas goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Hollands Glas het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen. 11.5 Indien Hollands Glas een beroep doet op het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud, is de Opdrachtgever verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in de feitelijke macht van Hollands Glas te brengen. Hollands Glas is dan voorts gerechtigd deze zaken, op kosten van de Opdrachtgever, terug te nemen. De Opdrachtgever is gehouden Hollands Glas te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn terrein en/of de gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de eigendomsrechten.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM 12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, tekeningen, modellen, programmatuur, documenten en zaken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “informatie”) berusten uitsluitend bij Hollands Glas of diens licentiegevers. 12.2 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan hem worden toegekend. 12.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvuldigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen. 12.4 De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle door Hollands Glas aan hem ter beschikking gestelde Informatie.

 

 1. INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN 13.1 Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Hollands Glas onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Hollands Glas geleverde zaak inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Hollands Glas ter hare keuze de betrokken zaak vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht terzake verwerven of de door de Opdrachtgever voor die zaak betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving. 13.2 In geval van vervanging of terugbetaling komt Hollands Glas het recht toe de oorspronkelijke geleverde zaak terug te nemen. 13.3 Op Hollands Glas rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de aan voornoemde vervangings, verwervings-, of terugbetalingsverplichting. 13.4 In geval een order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens de Opdrachtgever verstrekt, vrijwaart de Opdrachtgever Hollands Glas tegen alle aanspraken verbandhoudende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

 

 1. GARANTIE 14.1 Hollands Glas garandeert de deugdelijke uitvoering van het Werk, voorzover zulks in de overeenkomst is bepaald en onder de hierna volgende voorwaarden. Daarboven garandeert Hollands Glas steeds de deugdelijkheid van de geleverde zaken, voor zover zij deze zelf heeft ontwikkeld of gefabriceerd. De door Hollands Glas verleende garantie strekt zich niet uit over de (leveringen van) zaken, die zij van haar toeleveranciers betrekt en waarvoor zij derhalve slechts als wederverkoper kan worden aangemerkt. In het geval de toeleverancier van Hollands Glas garantie op haar zaken verstrekt, ten gunste van Opdrachtgever, zal Hollands Glas indien zij daarover beschikt de eventuele van toepassing zijnde garantievoorwaarden op verzoek van de Opdrachtgever aan hem doen toekomen. Op Hollands Glas rust geen andere dan de uitdrukkelijk in deze voorwaarden opgenomen garantieverplichtingen. Hollands Glas is nimmer voor enige indirecte of gevolgschade aansprakelijk. 14.2 De aanspraken op garantie vervallen indien er naar het oordeel van Hollands Glas sprake is van: – normale slijtage; – onoordeelkundige behandeling of onoordelig, onjuist of onvoldoende onderhoud; – onzorgvuldige opslag, installatie, gebruik of het aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties door of namens de Opdrachtgever zelf of door derden; – door de Opdrachtgever voorgeschreven materialen, ontwerpen of werkwijzen. 14.3 Voorts vervallen de aanspraken op garantie indien: – de Opdrachtgever Hollands Glas niet onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in ken- nis stelt; – de Opdrachtgever niet aannemelijk kan maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het Werk dan wel indien de ge- breken niet het rechtstreekse ge- volg van een verwijtbare fout van Hollands Glas zijn, dan wel sprake is van een van de omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever ingevolge deze voorwaarden en overeenkomsten het risico draagt. – de Opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent om Hollands Glas in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. 14.4 De garantie omvat het door Hollands Glas als nog kosteloos (laten) uitvoeren van herstelwerkzaamheden, het ter beschikking stellen van benodigde onderdelen en het vervangen van de betreffende zaken. Is het alsnog uitvoeren van de reparatie niet mogelijk of zinvol, dan heeft de Opdrachtgever recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal de hoogte van de koopprijs van de gebrekkige zaak. 14.5 Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door opdrachtgever toegeleverd materiaal, dan omvat de garantie in het geval sprake zou zijn van een ondeugdelijke bewerking, ter keuze van Hollands Glas, het opnieuw uitvoeren van de bewerking, mits de Opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal toelevert, het herstellen van het gebrek op kosten van Hollands Glas of het crediteren van de Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur. 14.6 De ingevolge de garantieverplichting door Hollands Glas vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom. 14.7 Hollands Glas kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat de voor de garantie in aanmerking komende zaak franco aan een haar op te geven adres wordt toegezonden door de Opdrachtgever. 14.8 De in dit artikel opgenomen garantieverplichting geldt voor de periode van 6 maanden na de (op)levering, dan wel na het gereedkomen van de werkzaamheden, voor zover dat van eerder datum is. De bewijslast terzake rust op de Opdrachtgever. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid van Hollands Glas terzake gebreken.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING – 15.1 De totale aansprakelijkheid van Hollands Glas wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiele en directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor het Werk of het betreffende onderdeel daarvan bedongen prijs (exclusief BTW), doch uitsluitend indien en voor zover: schade het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbaar gebrek in het door Hollands Glas geleverde Werk voor zover deze niet de veiligheid mag bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten; – direct is veroorzaakt door de uitvoering van de ingevolge de overeenkomst verrichte werkzaamheden 15.2 Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Hollands Glas in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waartegen Hollands Glas niet verzekerd is en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd had behoeven te zijn. Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Hollands Glas nooit het bedrag van € 45.500,00 in totaal per gebeurtenis te boven gaan. Indien de door de Opdrachtgever te betalen prijs voor het Werk gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden schade, zal bovendien de door Hollands Glas te vergoeden schade gematigd worden. 15.3 Hollands Glas zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die schade, waarvoor zij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard. 15.4 Hollands Glas kan bovendien nimmer aansprakelijk gehouden worden voor: – schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie; – schade, verbandhoudende met (het gebruik van) onderdelen, materialen en/of constructies die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en/of door deze zijn voorgeschreven; – schade, welke ook, die door of tijdens de uitvoering van het Werk of de montage van de geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, behoudens indien en voor zover Hollands Glas daarvoor verzekerd zou zijn en in de overeenkomst is bepaald dat deze voor die schade aansprakelijk zou zijn; – schade aan de kabels en leidingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, indien er voor zover de aan Hollands Glas door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden of onnauwkeurigheden bevatten of onvolledig zijn, dan wel de ligging aan hem niet is medegedeeld, behoudens indien en voor zover Hollands Glas daarvoor verzekerd zou zijn en in de overeenkomst is bepaald dat deze voor die schade aansprakelijk zou zijn; – schade veroorzaakt door Hollands Glas ingeschakelde derden, behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hollands Glas of van zijn werknemers zelf; – bij aanneming van werk bovendien: schade als gevolg van tekortkomingen aan het Werk na de oplevering daarvan, behoudens indien en voor zover de vergoeding van die schade zou voortvloeien uit de garantieverplichtingen van Hollands Glas ; – elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk de dag van oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt. 15.5 Schadeclaims dienen terstond, doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan van een schade bij Hollands Glas schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan alle eventuele (vorderings)rechten van Opdrachtgever terzake zijn vervallen. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de Opdrachtgever jegens Hollands Glas ingevolge deze voorwaarden, verjaart in ieder geval door een tijdsduurverloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd. 15.6 In het geval Hollands Glas medeverzekerde is in een door de Opdrachtgever afgesloten verzekering, is Hollands Glas nimmer jegens Opdrachtgever gehouden meer te betalen dan 5% van de prijs van de aanneemsom, met een maximum van € 2.200,00. 15.7 De Opdrachtgever vrijwaart Hollands Glas tegen alle aanspraken van derden: – welke krachtens deze voorwaarde voor rekening van de Opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrecht; – terzake van een overschrijding van een uitvoeringstermijn door Hollands Glas ; – terzake van het gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever toegezonden bestek en tekeningen, of andere zaken respectievelijk gegevens; – terzake van een eventueel inbreuk maken op enig wettelijk voorschrift inzake aanbestedingen door of vanwege Opdrachtgever in voorkomende gevallen terzake van aanspraken van de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst en/of derden terzake van de voor het aan Hollands Glas opgedragen werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonheffing en omzetbelasting, voor zover de Opdrachtgever Hollands Glas ter uitvoering van het werk personen ter beschikking stelt.

 

 1. GEHEIMHOUDING 16.1 Partijen verplichten zich informatie, die hen over en weer ter kennis komt in verband met de uitvoering van de overeenkomst en die als vertrouwelijk of geheim is aangemerkt, dan wel waarvan partijen anderszins zouden moeten begrijpen dat deze informatie vertrouwelijk of geheim is, daaronder in ieder geval mede begrepen informatie omtrent de inhoud of het gebruik van door Hollands Glas verstrekte of gebruikte software, documentatie of andere materialen, geheim te houden en niet ten eigen bate aan te wenden, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen. 16.2 Alle in het kader van de voor de uitvoering van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of overige informatie van Hollands Glas moet worden beschouwd als vertrouwelijk informatie.

 

 1. OVERMACHT 17.1 In geval van overmacht is Hollands Glas bevoegd de nakoming van de overeenkomst en de uitvoering van het Werk op te schorten voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is. 17.2 Indien de nakoming langer dan 6 maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze situatie tenminste 6 maanden zal duren, kan elke van beide partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn. Indien Hollands Glas alsdan het Werk in onvoltooide staat beëindigt, zijn alle tot dan toe door Hollands Glas gemaakte kosten terstond en ten volle opeisbaar. 17.3 Van overmacht is ondermeer, doch niet uitsluitend sprake in geval van brand, vorst, werkstaking, of – uitsluiting, oproer, epidemieën, oorlog, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen, zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, het niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten dan wel een bovenmatig ziekteverzuim van de werknemers van Hollands Glas , elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde toeleverancier(s) en onderaannemers van Hollands Glas , het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht, dan wel omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Hollands Glas kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever (verder) nakomt. 17.4 De als gevolg van overmacht tekortkomende partij is verplicht de wederpartij onverwijld van een dergelijke omstandigheid op te hoogte te stellen.

 

 1. ONTBINDING 18.1 Indien de Opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Hollands Glas niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn onderneming beëindigt of de zeggenschap daarvan ingrijpend wijzigt, of zodanig beslag op haar vermogen wordt gelegd dat nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst in redelijkheid niet te verwachten is, dan komt Hollands Glas het recht toe om zonder gerechtelijke tussenkomst en/of dat een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en komt Hollands Glas het recht toe op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten. In geval van ontbinding door Hollands Glas, worden alle gefactureerde en nog openstaande bedragen alsdan direct opeisbaar. Hollands Glas zal wegens deze ontbinding en beëindiging van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 18.2 Indien Hollands Glas ook naar een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de Opdrachtgever de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen, bijvoorbeeld omtrent het eigendomsvoorbehoud. 18.3 Beëindiging en ontbinding laten onverlet de verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het bepaalde met betrekking tot vrijwaring, intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen zijdens de Opdrachtgever, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT 19.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. 19.2 Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

 

 1. GESCHILLEN 20.1 Alle geschillen en vorderingen, welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen Hollands Glas en de Opdrachtgever, of naar aanleiding van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dan wel verband houden met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Hollands Glas zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

 

Hollands Glas, R. Hesselman, Directeur.